SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Ana Sayfa SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL KURULUNUN TOPLANMASI ÇALIŞMASI, TEMSİLCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

MADDE 1  8/7/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Kurul Başkanı toplantıyı açmadan önce yoklama yaptırır. Aranan çoğunluk sağlanmış ise toplantıyıaçar. Başkanlık Divanı; işverenler, işçiler, kamu görevlileri, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil edecek birer üye olmak üzere, toplantıya katılan söz konusu kuruluşların temsilcileri arasından Genel Kurulca açık oyla seçilerek oluşturulur.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11  (1) Bakan, Başkan, işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikası konfederasyonlarının, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ile tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların üye oldukları meslek kuruluşlarıayrıca aylık ve gelir alanların üye olduğu kuruluş adına konuşan temsilcileri hariç olmak üzere, diğer temsilcilerin konuşma süreleri en çok 20 dakikadır. Ancak Genel Kurul kararı ile bu süre uzatılıp, kısaltılabilir.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Kurulca, yapılacak çalışmalara ilişkin komisyonlar oluşturulabilir. Oluşturulacak Komisyonlar; işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikası konfederasyonları, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar ile tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanların üye oldukları meslek kuruluşları ayrıca Kurumdan aylık ve gelir almakta olanlarınüye olduğu kuruluş temsilcilerinden olmak üzere birer üyeden oluşur.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeleri; işverenler, işçiler, kamu görevlileri, tarımda kendi nam ve hesabınaçalışanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsilen birer üye olmak üzere, Genel Kurulda bu kuruluşların kendi temsilcileri tarafından seçilir.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Oy sayım kurulu; işverenler, işçiler, kamu görevlileri, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar, tarım dışında kendi nam ve hesabına çalışanlar ile Kurumdan aylık ve gelir almakta olanları temsil edecek birer üye olmaküzere Genel Kurulca seçilecek 6 üyeden oluşur. Her kuruluştan birer üye de gözcü olarak bulunabilir.”

MADDE 6  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.