MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ekleri

Ana Sayfa MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ekleri

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ekleri

“Ek Form-2

 

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ekleri.İŞLETME PROJESİ

 

BÖLÜM I

RUHSAT BİLGİLERİ

1.1. Ruhsat Sahasının

İli                        :

İlçesi                   :

Beldesi               :

Köyü                  :

Ruhsat Numarası        :

Ruhsat Grubu     : I (a)

Maden Cinsi       :

 

1.2. Ruhsat Sahibinin

Adı Soyadı                           :

Adres                                   :

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası      :

Tel, Faks, e-posta                 :

 

1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı

 

1.4 Yer Bulduru Haritası

Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir haritası hazırlanacaktır.

 

1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve Alanı

Açıklama: İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar için talep edilecektir. Bu alan işletme ruhsatı ve yapılmış jeoloji haritası üzerinde gösterilecektir.

 

BÖLÜM II

PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 

2.1 Kuruluş Yeri

Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.

 

2.2 Projenin Gerekçesi

Açıklama: Sahadan üretilecek olan kum, çakıl ve ariyet malzemesinin özelliklerine göre hangi sektörde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan ürün özellikleri açıklanacaktır.

 

2.3 Yatırımın Başlama Tarihi

Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı tarih belirtilecektir.

 

2.4 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin Planı

Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı verilecektir.

Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü belirtilecektir.

 

2.5 Rezerv Bilgileri

Açıklama: Bu bölümde görünür rezerv alanları, boyutları, miktarı ve üretim kayıpları belirtilecektir.

 

BÖLÜM III

ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

3.1 Alt Yapı Durumu

Açıklama: Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilmelidir.

 

3.2 İstihdam Durumu

Açıklama: İşletmede çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilecektir.

 

3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu

Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilecektir.

 

BÖLÜM IV

PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

 

4.1 Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler

Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır.

 

4.2 Numune Alma İşlemleri

Açıklama: Sahada numuneler alınmış ise, alınış yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları verilecektir.

 

4.3 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri

Açıklama: Ruhsat sahasında tespit edilmiş görünür rezerv miktarları, rezerv hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili bilgi yazılacaktır.

 

4.4 İşletme Yöntemi

Açıklama: Projeye konu cevherin işletme yöntemi belirtilerek uygulamaya yönelik açıklayıcı bilgi verilecektir. Bu bilgiler, basamak yüksekliği, şev açısı, basamak genişliği, vb bilgileri içerecektir. Üretimde kullanılacak iş makineleri ve kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir. Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. hakkında bilgi verilecektir.

 

4.5 Tesislerle İlgili Bilgiler

Açıklama: Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.

 

BÖLÜM V

Çevre ile Uyum Planı

 

              5.1 Çevre ile Uyum Planı Çerçevesinde Faaliyet Öncesi Mevcut Durum:

a) Arazinin yeri.

b) Sahanın durumu.

c) Ruhsat alanının sınırlarını ve çevresini gösteren 1:5000 ölçekli topoğrafik harita, çevre arazi kullanımlarını da içermelidir.

ç) Faaliyet sahasında çevre ile uyum hale getirilecek alanların, faaliyet esnasında ve/veya sonrası kullanım senaryolarını gösteren 1:1000 / 5000 ölçekli topoğrafik harita verilmelidir. 

d) Jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik durum ve özellikler.

e) Örtü tabakası durumu.

f) Meteorolojik özellikler.

g) Arazi kullanımı ve altyapı durumu.

 

             5.2 Çevre ile Uyum Planı Çerçevesinde Faaliyet Sahasının Yeniden Düzenlenmesi:

a) İşletme sahasına girişin çit ve engellerle sınırlandırılması.

b) Pasa ve atıkların depolanacağı alan ile alınacak güvenlik önlemleri.

c) Şevler ve yüksek duvarlarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

ç) Hendek, ocak çukurları, pasalar, depolama alanları ve benzeri gibi yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

d) Binalarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

e) Korunması gereken üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma teknikleri ve seçilen sıyırma tekniği, malzemenin taşınması, geçici olarak depolanması ve saklanması.

f) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının çevreye ve günlük yaşama uyumlu hale getirilmesi.

g) Pasalar ve depolama alanlarının tesviyesi.

ğ) Bozulan topografyanın morfolojik özelliklerinin dikkate alınarak duraylılığının sağlanması.

h) Yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın geri serilmesi.

ı) Kazı boşluklarının suyla doldurulması halinde su kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin korunması.

i) Yüzey ve yeraltı sularının kirliliğe karşı korunması.

j)  Ağaçlandırma.

k) Kirlenmiş alanların temizlenmesi.

l) Binaların yıkımı ve temel betonlarının sökümü veya farklı kullanımlara sunumu.

m) Ekipmanların sökümü ve kaldırılması.

n) Altyapı söküm ve temizliği (yollar, enerji hatları ve depolama alanlarının kaldırılması).

o) Proje sınırını çizen engellerin kaldırılması.

 

 

BÖLÜM VI

PROJENİN MALİ BOYUTU

 

6.1. Düşünülen Finansman Kaynakları

Açıklama:Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp karşılanmayacağı belirtilmelidir.

 

6.2 Toplam Yatırım Tutarı

Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde verilecektir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hakkında bilgi verilecektir.

 

6.3 Üretim Maliyeti

Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.

 

6.4 Pazar ve Satış Fiyatı

Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak başı satış fiyatı belirtilecektir.

 

BÖLÜM VII

İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ

 

7.1.Yıllık İşletme Gelirleri

Açıklama: Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler belirtilmelidir.

 

7.2 Yıllık İşletme Giderleri

 Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, personel ve işçilik giderleri, bakım ve onarım giderleri, amortismanlar, harç ve teminat, analiz ücretleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir.

 

7.3 Yıllık İşletme Karı

 Açıklama: Proje karı belirtilerek yatırımın geri dönüşü, kâra geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilmelidir.

 

7.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı

Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek devletin projeden elde edeceği gelir belirtilecektir.

 

 

PROJEYİ HAZIRLAYANIN                                                                               RUHSAT SAHİBİNİN:            

Mühendis/Mühendisler                                                                                                  Adı ve soyadı     

         Adı ve soyadı

     Oda Numaraları

Projenin hazırlanış tarihi

        İmzası/İmzaları”

 

 

 

 

“Ek Form-5

SATIŞ BİLGİ FORMU

 

ÖDEME DÖNEMİ

01 / 01 / …….. – 31 / 12 / ………

 

 

RUHSAT NO: …………………………………………………..

RUHSATIN İLİ: …………………………………………………..

MADEN CİNSİ: …………………………………………………..

RUHSAT SAHİBİ: …………………………………………………..

İŞYERİ ADRESİ: …………………………………………………..

VERGİ DAİRESİ ADI: …………………………………………………..

VERGİ NUMARASI: …………………………………………………..

T.C. KİMLİK NO:

 

ÜRETİM MİKTARI (ton-m3): …………………………………………………..

SATIŞ MİKTARI (ton-m3): …………………………………………………..

STOK MİKTARI (ton-m3): …………………………………………………..

KULLANILAN SEVK FİŞİ ADEDİ:……………………………………..

 

 

DEVLET HAKKINA ESAS:

 

OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ MİKTARI (ton-m3): …………………

OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ TUTARI (TL):…………………………..

ORTALAMA OCAK BAŞI SATIŞ BEDELİ (TL/ton-m3):

 

DEVLET HAKKI

 

I (a) GRUBU MADENLER

 

 

Ocak başı satış tutarı x %4 =………..x 0.04 =……….…..TL

 

HAZİNE, DEVLET VE ORMAN ARAZİLERİNDE EK DEVLET HAKKI

 

Ödenecek ek devlet hakkı: Devlet Hakkı x 0.30 = …………………. TL

 

Not: Bu bedel orman alanlarındaki 5 hektarlık alan içindeki faaliyetlerde Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılır.

 TOPLAM DEVLET HAKKI:

 =……………………….TL

 

DEVLET HAKKININ DAĞITILMASI

1-ÖZEL İDARE PAYI = DEVLET HAKKI x %25 =……………TL

2-KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ= DEVLET HAKKI x %25=…………TL

3-HAZİNE PAYI = DEVLET HAKKI x %50 =…………………TL

 

  TOPLAM =…….………….………. TL

 

BELEDİYE PAYI

BELEDİYE PAYI= Ocak başı satış tutarı x 0.002= ……………TL

 

 

 

 

RUHSAT SAHİBİ  

Adı ve Soyadı :

Tel – Faks     :

e-posta          :

Tarih             :

İmza”

 

 

 

 

“Ek Form-8

 

TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE RAPOR EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

                                                                                                     DENETİM TARİHİ: …/…./…..

 

Mevcut ocak/ocakların temsili koordinatı:

 

Üretilen madenin cinsi:

 

 

Faaliyetler, izin alanları (7. madde izinleri, ÇED, Orman, GSM vs.) hakkında bilgi:

Basamak şev açısı, basamak yüksekliği, genişliği ve basamak sayısı:

Şevlerde tehlikeli durum olup olmadığı hakkında bilgi:

15 günlük üretim ve stok miktarı (ton, m3):

Üretimi yapan hakkında bilgi (ruhsat sahibi, rödövansçı, taşeron vs):

İşletme faaliyetlerinde çalışan personel sayısı:

Ocak/ocaklarda faaliyetlerin projeye uygun yürütülüp yürütülmediği hakkında bilgi:

Diğer Hususlar (Yukarıdakilerin dışında tespit edilen eksiklik, hata ve önerilerle ilgili bilgiler belirtilecektir.):

 

*: Denetim tarihi itibarıyla tespit ve önlemlere yer verilecektir.

 

 

 

RUHSAT SAHİBİ İMZASI                                    TEKNİK NEZARETÇİ İMZASI”