İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ EKLERİ (OSGB İLE İLGİLİ)

Ana Sayfa İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ EKLERİ (OSGB İLE İLGİLİ)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ EKLERİ (OSGB İLE İLGİLİ)

EK-1

 

İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

 

              a) Steteskop,

              b) Tansiyon aleti,

              c) Otoskop,

              ç) Oftalmoskop,

              d) Termometre,

              e) Işık kaynağı,

              f) Küçük cerrahi seti,

              g) Paravan, perde v.b,

              ğ) Muayene masası,

              h) Refleks çekici,

              ı) Tartı aleti,

              i) Boy ölçer,

              j) Pansuman seti,

              k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,

              l) Keskin atık kabı,

              m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),

              n) Seyyar lamba,

              o) Buzdolabı,

              ö) İlaç ve malzeme dolabı,

              p) EKG cihazı

              r) Negatoskop

              s)Tekerlekli sandalye,

              ş) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilaçlar, aşılar ve antiserumlar.

 

Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

Not 2: Birimler, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.


EK-2

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ YETKİ BELGESİ

 

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR

 

 

 

 

EK-3

OSGB İLE İŞYERİ ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

OSGB:

Unvanı:

Yetki Belgesi Tarih ve No:

Adresi:

SGK Sicil No:

Vergi Dairesi/Sicil No:

Tel No:                                        Faks No:                                   E-posta:

İşyerine verilecek iş güvenliği uzmanlığı hizmet süresi:                                 (saat/ay)

İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi:                                           (saat/ay)

İşyerine verilecek diğer sağlık personelinin hizmet süresi:                             (saat/ay) 

Hizmet alan işyerinin:

Unvanı:

Adresi:

SGK Sicil No:

Vergi Dairesi/Sicil No:

Tel No:                                        Faks No:                                   E-posta:

Tehlike sınıfı:                              Çalışan sayısı:                           Faaliyet alanı:                                                  

Hizmet verecek iş güvenliği uzmanının:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Mesleği:

Diploma Tarih ve No:

Belge sınıfı Tarih ve No:

Hizmet verecek işyeri hekiminin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

Hizmet verecek diğer sağlık personelinin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Mesleği:

Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

                   İş bu sözleşme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre müştereken imzalanmıştır. 

                                                                                      Tarih        …./…./….

 

 

 

 İş Güv. Uzm.                         Diğer Sağlık Personeli                            İşyeri Hekimi                            

       İmza                                             İmza                                                    İmza

            

 

                                 OSGB                                                  İşveren

                                  İmza                                                     İmza

 

 

EK-4a

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ

 

İşyerinin :

Unvanı:

Adresi:

 

    

Tel No:                                                   Faks No:                                     E-posta:

SGK Sicil No:

                  

Faaliyet alanı:

Tehlike sınıfı:                                        Çalışan sayısı:

     

İşyeri Hekiminin :

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

SGK Sicil No:

Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

Hizmet vereceği süre (Saat/Ay):

Adresi:

 

Tel No:                                               Faks No:                                      E-posta:

    

İşyeri Hekimliği Yaptığı Diğer İşyerlerinin:

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)

Unvanı:

Adresi:

Faaliyet alanı:

Tehlike sınıfı:

Çalışan sayısı:

SGK Sicil No:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

İşyeri Hekimliği Dışındaki Çalıştığı İşler/İşyerleri:

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)

Unvanı:

Adresi:

Faaliyet alanı:

SGK Sicil No:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

Tarih

 

 

            İşyeri Hekimi                                                                 İşveren/İşv. Vek.

                   İmza                                                                             İmza - Kaşe    

                  

EK-4b

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ

 

İşyerinin :

Unvanı:

Adresi:

 

   

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:

SGK Sicil No:

                  

Faaliyet alanı:

Tehlike sınıfı:                                 Toplam çalışan sayısı:

     

İş Güvenliği Uzmanının:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

SGK Sicil No:

Diploma Tarih ve No:

Belge Sınıfı-Tarih ve No:

Hizmet vereceği süre (Saat/Ay):

Adresi:

 

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:

    

İş Güvenliği Uzmanlığı Yaptığı Diğer İşyerlerinin:

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)

Unvanı:

Adresi:

Faaliyet alanı:

Tehlike sınıfı:

Çalışan sayısı:

SGK Sicil No:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Dışındaki Çalıştığı İşler/İşyerleri:

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)

Unvanı:

Adresi:

Faaliyet alanı:

SGK Sicil No:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

Tarih

 

 

            İş Güvenliği Uzmanı                                                                 İşveren/İşv. Vek.

                        İmza                                                                                   İmza - Kaşe                            

EK-4c

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ/GÖREVLENDİRMESİ

 

İşyerinin :

Unvanı:

Adresi:

 

    

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:

SGK Sicil No:

                  

Faaliyet alanı:

Tehlike sınıfı:                                  Toplam çalışan sayısı:

     

Diğer Sağlık Personelinin :

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

SGK Sicil No:

Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

Hizmet vereceği süre (Saat/Ay):

Adresi:

 

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:

    

Diğer Sağlık Personeli Olarak Hizmet Verdiği Diğer İşyerlerinin:

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)

Unvanı:

Adresi:

Faaliyet alanı:

Tehlike sınıfı:

Çalışan sayısı:

SGK Sicil No:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Vermeden Çalıştığı İşler/İşyerleri:

(Bu sözleşme döneminde varsa çalışılan işyerleri yazılacaktır.)

Unvanı:

Adresi:

Faaliyet alanı:

SGK Sicil No:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

Tarih

 

 

Diğer Sağlık Personeli                                                           İşveren/İşv.Vek.                                                                İmza                                                                                   İmza – Kaşe

 

EK-5a

 

KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

 

T.C.

……………………………………….

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülükler kapsamında …………………………..(Görevli olduğu birim)’ de görev yapan …………… T.C. kimlik numaralı ………………………..’ ın aşağıda bilgileri yazılı olan biriminde  …………………………. olarak .............. makamının ………tarih,  …….. sayılı oluru ile görevlendirilmiştir.

 

                                                                                                          Birim Amiri

                                                                                                           Adı Soyadı 

                                                                                                                İmza

 

 

 

İŞYERİ HEKİMİNİN

Adı ve Soyadı

 

T.C Kimlik Numarası

 

Sicil Numarası

 

Sertifika Tarihi

 

Sertifika Numarası

 

İletişim Bilgileri

(İkamet, e-posta adresleri, ev, iş, cep telefonu numarası)

 

İmza

 

 

ÇALIŞTIĞI KURUMUN

Unvanı

 

Adresi

 

İŞYERİ HEKİMİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURUMUN

(Her bir Kurum için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

Unvanı

 

Adresi

 

SGK Sicil Numarası

 

Tehlike Sınıfı

 

Çalışan Sayısı

 

Görevlendirildiği Süre (Saat/Ay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5b

 

KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

 

T.C.

……………………………………….

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülükler kapsamında …………………………..(Görevli olduğu birim)’ de görev yapan …………… T.C. kimlik numaralı ………………………..’ ın aşağıda bilgileri yazılı olan biriminde  …………………………. olarak .............. makamının ………tarih,  …….. sayılı oluru ile görevlendirilmiştir.

 

                                                                                                          Birim Amiri

                                                                                                           Adı Soyadı 

                                                                                                              İmza

 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Sicil Numarası

 

Sertifika Sınıfı / Tarihi

 

Sertifika Numarası

 

Mesleği

 

İletişim Bilgileri

(İkamet, e-posta adresleri, ev, iş, cep telefonu numarası)

 

İmza

 

 

ÇALIŞTIĞI KURUMUN

Unvanı

 

Adresi

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURUMUN

(Her bir Kurum için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

Unvanı

 

Adresi

 

SGK Sicil Numarası

 

Tehlike Sınıfı

 

Çalışan Sayısı

 

Görevlendirildiği Süre (Saat/Ay)

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5c

 

KAMU PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

 

T.C.

……………………………………….

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülükler kapsamında …………………………..(Görevli olduğu birim)’ de görev yapan …………… T.C. kimlik numaralı ………………………..’ ın aşağıda bilgileri yazılı olan biriminde  …………………………. olarak .............. makamının ………tarih,  …….. sayılı oluru ile görevlendirilmiştir.

 

                                                                                                          Birim Amiri

                                                                                                           Adı Soyadı 

                                                                                                              İmza

 

 

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Sicil Numarası

 

Sertifika Tarihi

 

Sertifika Numarası

 

Mesleği/Yaptığı görev

 

İletişim Bilgileri

(İkamet, e-posta adresleri, ev, iş, cep telefonu numarası)

 

İmza

 

 

ÇALIŞTIĞI KURUMUN

Unvanı

 

Adresi

 

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİĞİ KURUMUN

(Her bir Kurum için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

Unvanı

 

Adresi

 

SGK Sicil Numarası

 

Tehlike Sınıfı

 

Çalışan Sayısı

 

Görevlendirildiği Süre (Saat/Ay)

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-6

 

İŞVERENİN KENDİ İŞYERİNDE YAPACAĞI ÇALIŞMA TAAHHÜTNAMESİ

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülükler kapsamında bilgileri aşağıda mevcut bulunan …………………………..  SGK Sicil numaralı ve ……………………….unvanlı işyerimde işveren olmamın yanında aynı zamanda aşağıda belirtilen görevi de ifa edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

Üstlenilen görev:

        İşyeri hekimliği                    İş güvenliği uzmanlığı                   Diğer sağlık personeli

 

İşverenin:

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Mesleği / Diploma Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

Sertifika sınıfı:

İkamet Adresi:

Tel No:                                            Faks No:                                     E-posta:

 

İşyerinin:

Unvanı:

Adresi:

Tel No:        

Faks No:                                    

E-posta:

Vergi No:

Vergi Dairesi:

Faaliyet alanı:

SGK Sicil No:

Çalışan sayısı:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

Çalıştığım İşler/İşyerleri:

(Çalışılan her işyeri için ayrı ayrı yazılacaktır.)

 Unvanı:

Adresi:

Faaliyet alanı:

SGK Sicil No:

Çalışma Süresi (Saat/Ay):

 

 

 

                                                                                                                 Tarih

                                                                                            

 

                                                                                                                İşveren

                                                                                                             İmza - Kaşe                       

EK-7

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ VE SORUMLU MÜDÜRLER İÇİN İHTAR TABLOSU

 

Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi

İhtar Puanı

1

Yetki alınan yer ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun devamının sağlanmaması

Hafif

10

2

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının ihlali durumunda aykırılık başına

Hafif

10

3

Ek-8’de yer alan tabela haricinde Bakanlık logosunun veya unvanının kullanılması

Hafif

10

4

Yerleşim planında onay alınmadan değişiklik yapılması

Hafif

15

5

Hizmet verilen işyerlerine dair sözleşmeler ile personel sözleşmelerin ve bunların feshinin zamanında bildirilmemesi durumunda aykırılık başına

Hafif

15

6

Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 15 iş günü içinde yeni sorumlu müdür görevlendirilmemesi

Hafif

15

7

OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık durumunda her bir aykırılık başına

Hafif

15

8

Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık durumunda sorumlu müdüre aykırılık başına

Hafif

15

9

Tabela, basılı evrak veya elektronik yazışmalarda yetki belgesinde belirtilen isim veya unvandan farklı isim veya unvan kullanılması

Orta

20

10

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesinin sağlanmaması durumunda aykırılık başına

Orta

20

11

Sözleşme yapılan işyerlerine ve OSGB personeline ilişkin kayıtların eksik tutulması veya tutulmaması durumunda her bir işyeri ve personel başına

Orta

30

12

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılmaması durumunda her bir işyeri için

Orta

30

13

Ek-8’deki örneğine uygun tabela düzenlemesinin yapılmaması

Orta

30

14

Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesi durumunda işyeri başına

Orta

30

15

Hizmet verilen işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalışmasının sağlanmaması

Orta

30

16

Henüz onaylanmamış sözleşmelerle hizmet verilmesi durumunda aykırılık başına

Orta

30

17

Çalışma saatleri içerisinde OSGB’nin kapalı olması

Orta

30

18

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken kişilerin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yenilerinin görevlendirilmemesi durumunda kişi başına

 

Orta

 

30

19

Reddedilmiş sözleşmelerle hizmet verilmesi

Ağır

40

20

Yetki aldığı mekânda Bakanlıkça yetki veya izin verilmemiş faaliyette bulunulması

Ağır

40

21

Kontrol ve denetimlere engel olunması

Ağır

50

22

Kontrol ve denetimlerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya görevin tamamlanmasına engel olunması

Ağır

50


EK-8     

TABELA        

 

 

SAYFA SONU EKİNDE MEVCUTTUR