GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK ekleri

Ana Sayfa GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK ekleri

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK ekleri

EK-I

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

 

Genel önlemler

a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalışanların çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe çalışanların çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

b) Duruş problemleri ile ilgili olarak; çalışma mahalli ve çalışma düzeni, gebe veya emziren çalışanların duruş problemlerini ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalışmaları sağlanır. Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer duruş problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

c) Yüksekte çalışmalarda, gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.

ç) Çalışma saatleri ve çalışma hızı ile ilgili olarak; çalışma hızının, saatlerinin ve işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli şartlar sağlanır.

d) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.

e) İş stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı, çalışma koşulları, çalışma saatleri, müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler, iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş çalışanı stresten korumak için itina gösterilir.

f) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir, çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınır.

g) Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak şartlar temin edilir. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen şartları sağlanır. Gebe veya emziren çalışanın, kişisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molasının, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istişare edilerek karşılanması sağlanır.

Alınacak önlemler, çalışanların yaptıkları işle bağlantılı hareketleri, duruşları, zihinsel ve bedensel yorgunluğu da kapsar.

 

 

Özel önlemler

a) Fiziksel etkenler:

1) Şok ve titreşim: Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır. Vücudun alt kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşime ve sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır.

2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.

3) İyonize radyasyon: Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz. Bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.

4) İyonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.

5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanır.

b) Biyolojik etkenler: Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Ancak çalışanın bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verilebilir.

c) Kimyasal etkenler: Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır. Ancak, çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa, gebe çalışan, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren ve yeni doğum yapmış çalışan, emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştırılabilir.

ç) Çalışma koşulları:

1) Gebe veya emziren çalışanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle taşıma, yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu tür işlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iş değişikliği sağlanır.

2) Kişisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalışanı tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı, bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalışan bu işlerde çalıştırılamaz.

 

Not: Yukarıda geçen kimyasal, tehlikeli kimyasal maddeler, kanserojen maddeler, mutajen maddeler, çok toksik maddeler, toksik maddeler, zararlı maddeler, alerjik maddeler, üreme için toksik maddeler kavramların tanımı 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekildedir.

 

EK-II

GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLE ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI İŞLER VE İŞYERLERİ İLE BURADA BULUNABİLECEK ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNİ BELİRTEN TABLO


 

İşler ve işyerleri

Biyolojik Etkenler

A)

a) İnsanın diş ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet birimlerinin yanı sıra acil ve kurtarma hizmetleri,

Hepatit B-virus (HBV)

Hepatit C-virus (HCV) 

b)    Çocuklara özel hastane ve koğuşlar

 

 

 

 

Bordetella Pertussis

Cornebacterium Dipthriae

Hepatitis-A virus (HAV)

Measles virus

Mumps virus

Rubivirus

Varicella Zoster virus (VZV)

c)     Enfeksiyon koğuşları ve feçes laboratuarları

Hepatit A virus (HAV)

d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs hastalıkları hastaneleri veya koğuşları

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

e)  Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene yerleri)

Hepatit-D virus (HDV)

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

B)

a)      Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim işleri

Hepatit B-virus (HBV) 

Hepatit C-virus            (HCV)  

b)   Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren aktivitelerin olması durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatit B-virus (HBV)  

Hepatit C-virus (HCV)     

Bordetella Pertussis

Cornebacterium Dipthriae

Tick-born Encephalitis (CEE) virus 

Hepatit A virus (HAV)

Hepatit-D virus (HDV)

Measles virus

Mumps virus

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

Rubivirus

Rabies virus

Varicella Zoster virus (VZV)

C)    Kuduzla enfekte olma şüphesi olan hayvanlarla yapılan veterinerlik aktiviteleri

Rabies virus

D)     Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma gibi endemik hastalık alanlarında ve diğer bilim alanlarının yanı sıra eğitim ve test (araştırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları

Tick-born Encephalitis (CEE) virus 


 

EK-III

 

GEBE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞINI İZLEME FORMU

Gebelikte karşılaşılan sağlık problemleri

İşyerinde çalışanı etkileyen hal ve durumlar

Sabah kusmaları

Erken Çalışma Saatleri

Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet

Sırt ağrısı

Ayakta durma, yük taşıma ve duruş vaziyeti

Varis veya diğer dolaşım problemleri, hemoroit

Uzun süreli ayakta durma veya oturma

Sık ve ani tuvalet ihtiyacı

Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları

Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları

Hijyen

İş ve iş mahallini bırakmada zorluk

Beden ölçülerinin büyümesi

 

 

 

Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı ve uzanmada zorluk

 

Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması

Daralan çalışma alanı, yüksekte çalışma

 

 

Uzanma ve eğilme gerektiren postürler

 

 

Elle taşıma

Dar alanlarda çalışmanın getirdiği problemler

Yorgunluk/stres

Fazla çalışma

Akşam veya gece çalışması

Dinlenme aralarının yetersizliği

Uzun süreli çalışma

İş yoğunluğu

Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerli)

Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalışmalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- IV

ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER

 

1)    Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz.

2)    Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur.

3)    Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. İhtiyaca göre yeterli sayıda yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler ilave edilir.

4)    Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması gerekir.

5)    Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile döşenmesi gerekir.

6)    Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir.

7)    Odalar ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olması gerekir.

8)    Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur.

9)    Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir.

10)  Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması gerekir.

11)  Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunması gerekir.

12)  Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunması gerekir.

13)  Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olması gerekir. Bu odalarda, masa, yatak, şezlong gibi eşyalar, temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur.

14)  Yatak eşyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması ve düzenli olarak korunması gerekir.

15)  Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.

 

 

 

 

 

EK-V

KAYIT VE KABUL DEFTERİ

 

.............................İşyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

 

 

Kayıt

Numarası

Adı, Soyadı

Annesinin Adı-Soyadı

Babasının Adı-Soyadı

Anne veya Babasının Personel Numarası

Yaşı ve Doğum Yeri

Oturduğu Yer

Girdiği Gün ve Saat

Çıktığı Gün ve Saat

Çıkış Nedeni

Kiminle Çıktığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

EK-VI

EMZİRME ODASI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ GEREÇ ÇİZELGESİ

 

İlaç ve Gereç

Miktarı

Açıklama

Açık ve kapalı yaralar için antiseptik çözelti

250 şer gr.

Cam kapaklı şişede

Amonyak

50 gr.

Cam kapaklı şişede

Saf alkol

100 gr.

Cam kapaklı şişede

Oksijenli su

1 şişe

Orijinal ambalajda

Yanık pomadı

2 tüp

Orijinal ambalajda

Enjektör

1 adet

2 cc.

Enjektör

1 adet

5 cc.

Enjektör iğnesi

6 şar adet cilt, adale ve damar için.

 

Damlalık

6 adet

 

Beden derecesi (termometre)

6 adet

 

Çengelli iğne

12 adet

 

Flaster

2 kutu

 

Talk tozu

Yeteri kadar

 

Küvet

2 adet

 

Pens

2 adet

 

Kulak pensi

1 adet

 

Makas

2 adet

 

Bisturi

1 adet

 

Pamuk

5 paket

25’er gramlık

Steril gaz idrofil

5 paket

 

Steril sargı bezi

5 adet

Muhtelif büyüklükte

Üçgen sargı

1 adet

Parmak, baş ve etrafı için

Çocuk terazisi

1 adet

Emzirme odalarında

Boy ölçerli terazi

1 adet

Kreşlerde

 

EK-VII

GÖZLEM KÂĞIDI

...................İşyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

 

Adı, Soyadı:

 

Kayıt numarası:

 

Yatak numarası:

 

Yaşı ve doğum yeri:

 

Kan grubu:

 

Girdiği tarih:

 

Girişte boyu ve kilosu:

 

Tamamen çıkarıldığı tarih:

 

Çıkışta boyu ve kilosu:

 

Çıkarıldığı tarihteki genel sağlık durumu:

 

Çıkış nedeni:

 

Kiminle çıktığı:

 

ANASININ

 

     Adı, Soyadı:

 

     Yaşı ve doğum yeri:

 

     Ev adresi:

 

     İşyeri numarası:

 

BABASININ

 

     Adı, Soyadı:

 

     Yaşı ve doğum yeri:

 

     Ev adresi:

 

     İşyeri numarası:

 

 

EK-VIII

SAĞLIK MUAYENE KÂĞIDI

 

 

...................İşyeri

Emzirme Odası
Çocuk Bakım Yurdu

 

Tarih

Ağırlık

Boy

Dişler

Göz

Kulak

Burun

Boğaz

Solunum

Sistemi

Dolaşım Sistemi

Sindirim

ve Üriner

Sistemi

Sinir ve Hareket Sistemi

Laboratuvar

Röntgen

Teşhis

Yapılan Tedavi ve Öneriler

Hekim Adı, Soyadı

İmza